copyright Tomasz Skorupka

Obecne kierunki badań

Ekologiczne konsekwencje osobowości zwierząt

Zwierzęta nie są sobie równe: nawet w obrębie jednego gatunku cechują się uderzającą zmiennością zachowań. Poszczególne osobniki różnią się stopniem agresji, tendencją do eksploracji, śmiałością podczas żerowania oraz skłonnością do szukania lub unikania towarzystwa. Zjawisko to opisuje koncepcja osobowości zwierząt. Naszym celem jest zbadanie, w jaki sposób osobowości zwierząt wpływają na procesy ekologiczne takie jak użytkowanie przestrzeni oraz roznoszenie nasion: jeżeli pojedynczy gatunek składa się z osobników różniących się osobowościami, to może on funkcjonować w sposób podobny do wielu gatunków, które odgrywają odmienne role w ekosystemach.

Wpływ lat nasiennych na populacje i zespoły zwierząt

Lata nasienne to jednoczesna, masowa produkcja nasion przez wiele roślin. Zjawisko to wiąże się z tym, że w niektórych latach pokarmu w lesie jest więcej, niż zwierzęta mogą zjeść, natomiast w innych jest go niewiele – lub nie ma wcale. Zarówno obfitość, jak i głód powodują kaskady efektów w leśnych sieciach pokarmowych. Lata nasienne stanowią więc doskonałą okazję do badania rodzaju i siły powiązań między organizmami w drastycznie zmieniających się warunkach środowiskowych.

Rola interakcji biotycznych w rekrutacji drzew i odnowieniu lasu

Gdy mowa o procesach kształtujących populacje i zbiorowiska roślin, najczęściej wymienia się wpływ czynników abiotycznych oraz oddziaływań konkurencyjnych pomiędzy roślinami. Choć od dawna wiemy, że zwierzęta mogą silnie wpływać na dynamikę populacji roślin, wpływ ten jest często pomijany – zwłaszcza, gdy chodzi nie o półtonowe łosie, lecz o nierzucające się w oczy zwierzęta takie jak owady lub gryzonie. Nasze badania adresują tę lukę: testujemy, jak oddziaływania ze zwierzętami wpływają na rekrutację drzew oraz jak wpływ ten zmienia się w zależności od warunków środowiska.

artso web design